ห้องปฏิบัติการ สร้างชิ้นงานต้นแบบ

บริษัทมีบริการจัดหาและดูแลห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาและขึ้นรูปชิ้นงานแบบรวดเร็ว รวมทั้งอบรวมวิธีการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

ชุดคิทเพื่อการศึกษา

บริษัทได้จัดทำชุดคิทเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจได้ใช้ฝึกทักษะในเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการบัดกรีและการต่อวงจร
การสั่งซื้อชุดคิท

ราคาต่อชุด รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

1 ชุด ชุดละ 150 บาท
2-10 ชุด ชุดละ 140 บาท
11-20 ชุด ชุดละ 130 บาท
21-50 ชุด ชุดละ 120 บาท
51-100 ชุด ชุดละ 100 บาท
มากกว่า 100 ชุด ติดต่อเพิ่มเติม

6 + 1 =